Hysbysiad Preifatrwydd

Pwy ydym ni?

Cwmni ymchwil i’r farchnad yw BMG Research, wedi’i gofrestru yn Lloegr a rhif y cwmni yw 2841970. Mae ein swyddfa gofrestredig yn Beech House, Greenfield Crescent, Edgbaston, Birmingham, B15 3BE.

Beth yw diben ein Hysbysiad Preifatrwydd a sut y mae’n berthnasol i chi?

Mae’n debygol eich bod yn darllen yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn naill ai am eich bod chi wedi cymryd rhan mewn un o’n harolygon ymchwil i’r farchnad, neu am eich bod chi’n ystyried cymryd rhan mewn un. Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn esbonio pa fath o ddata personol y byddwn yn ei gasglu gennych mewn cysylltiad â’r arolwg, a beth y byddwn ni’n ei wneud ag ef.

Yn ogystal â’r wybodaeth a nodir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn, mae BMG Research yn cydymffurfio â Chod Ymddygiad y Market Research Society (http://www.mrs.org.uk/) ac rydym ni’n gwbl ymrwymedig i ddiwallu gofynion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ar breifatrwydd data.

Darllenwch yr Hysbysiad hwn er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn fodlon â’r modd y bydd ei gynnwys yn effeithio arnoch chi. Mae cymryd rhan yn ein harolygon ymchwil i’r farchnad yn gwbl wirfoddol, ac os ydych chi wedi cwblhau arolwg, byddwn ni’n cymryd eich bod yn cytuno â thelerau’r Hysbysiad hwn. Fodd bynnag, os nad ydych chi’n fodlon â thelerau’r Hysbysiad hwn, ni ddylech gymryd rhan yn yr arolwg. Os ydych chi eisoes wedi cymryd rhan mewn arolwg, mae gennych yr hawl i ofyn i ran o’ch cyfweliad neu’r cyfweliad i gyd, a/neu eich manylion personol, gael eu dinistrio neu eu dileu ac fe fyddwn ni’n bodloni cais o’r fath. Cewch wybod isod sut i gysylltu â ni.

Pam yr ydym ni wedi cysylltu â chi ac o ble y cawsom eich manylion?

Rydym ni’n cynnal gwaith ymchwil i’r farchnad ac ymchwil gymdeithasol ar ran ein cleientiaid er mwyn casglu a chyflwyno barn y cyhoedd neu fusnesau yn uniongyrchol i’r bobl sy’n gwneud penderfyniadau am gynhyrchion, gwasanaethau neu bolisïau cyhoeddus. Nid ydym ni byth yn gwerthu, marchnata nac yn hyrwyddo unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau a allai gael eu cynnig gan ein cleientiaid.

Byddwch chi wedi cael eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg drwy un o’r llwybrau canlynol:

  • Mae yna gysylltiad rhyngoch chi a’n cleient, ac maent wedi rhoi eich manylion i ni at ddibenion cynnal yr arolwg ymchwil hwn;
  • Cawsom eich manylion gan drydydd parti, megis darparwr data cyfreithlon neu gan gwmni panel ymchwil sydd wedi rhannu eich manylion â ni at ddibenion cynnal gwaith ymchwil yn unig;
  • Rydych chi wedi cytuno i fod yn rhan o banel ‘Room to Talk’ BMG;
  • Dewiswyd eich rhif ffôn neu eich cyfeiriad ar hap i gymryd rhan yn yr arolwg (mae hyn yn golygu nad oedd gennym ni unrhyw ddata personol amdanoch chi nac am unrhyw un yn eich aelwyd pan wnaethom ni gysylltu â chi am y tro cyntaf).

Pa fath o ddata personol ydym ni’n ei gasglu?

Rydym ni’n casglu data drwy arolygon a gynhelir ar y ffôn, ar-lein, wyneb yn wyneb neu drwy’r post. Mae’n bosibl hefyd y byddwn ni’n casglu adborth a gwybodaeth mewn cyfweliadau grŵp neu weithdai.

Nid ydym ni’n casglu data personol amdanoch chi oni bai ei bod yn berthnasol i ddiben yr arolwg penodol yr ydym ni’n ei gynnal ar yr adeg benodol honno. Mae data personol yn cynnwys eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn neu ddynodydd ar-lein. Gall data personol hefyd gynnwys (ond nid yw’n gyfyngedig i) wybodaeth am eich oedran a’ch rhywedd, hil neu ethnigrwydd, eich crefydd a’ch credoau, barnau gwleidyddol, aelodaeth o undebau masnach ac iechyd.

Oni bai ein bod yn nodi fel arall yn yr arolwg (er enghraifft, i ddweud a yw’r wybodaeth yn hanfodol at ddiben yr arolwg), cewch ddewis peidio â rhannu’r wybodaeth honno â ni.

Byddwn ni’n diogelu cyfrinachedd eich gwybodaeth yn unol â’n gweithdrefnau rheoli data arferol a phob gofyniad cyfreithiol. Ni fyddwn ni’n ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill ac eithrio’r rheini sydd wedi eu nodi yn yr arolygon a’r hysbysiad hwn.

Sut ydym ni’n defnyddio eich data personol?

Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio eich data personol yn y ffyrdd canlynol:

  • At ddibenion ymchwil i’r farchnad. Mae hyn yn cynnwys cynnal dadansoddiadau a chreu adroddiadau ar ran y cleient a gomisiynodd yr arolwg.
  • At ddibenion rheoli ansawdd, er enghraifft os yw un o’n cyfwelwyr wedi ymweld â’ch cartref, mae’n bosibl y byddwn ni’n eich ffonio chi i wneud yn siŵr bod y cyfwelydd wedi cynnal y cyfweliad mewn modd proffesiynol a chwrtais.
  • Rhoi canlyniadau’r arolwg ymchwil i chi os byddwch yn gofyn amdanynt pan gânt eu cynnig.
  • Rhoi gwybod i chi eich bod wedi ennill un o’n cystadlaethau raffl (os oedd hynny’n rhan o’r arolwg y gwnaethoch gymryd rhan ynddo).

Hefyd, os bydd arnom eisiau defnyddio eich data personol at unrhyw ddiben penodol arall nad yw wedi’i nodi yn yr Hysbysiad hwn, caiff hyn ei esbonio i chi yn rhan o’r arolwg a byddwn yn gofyn am eich caniatâd i wneud hyn.

Pa wybodaeth sy’n cael ei rhannu â’r cleient sydd wedi comisiynu’r arolwg?

Fel arfer, caiff canlyniadau arolygon eu hadrodd yn ôl i’n cleientiaid ar ffurf gyfanredol. Mae hyn yn golygu y caiff eich ymatebion chi eu cyfuno â’r ymatebion eraill y gwnaethom eu casglu, a’u dangos ar ffurf cyfanswm rhif cyfunol neu ganran o’r cyfanswm.

Mewn achosion prin, efallai y byddwn yn dymuno rhannu data personol yr ydym ni wedi ei gasglu yn rhan o’r arolwg â’r cleient mewn fformat a fyddai’n ei gwneud yn bosibl cysylltu’r data hwnnw â chi. Ar yr achlysuron hynny, ni fyddem yn rhannu’r data oni bai ein bod ni wedi esbonio’r hyn yr ydym ni eisiau ei wneud i chi, ac wedi cael eich caniatâd i wneud hyn.

A ydym ni’n rhannu eich data personol ag unrhyw un arall?

Ar gyfer rhai arolygon, mae’n bosibl y byddem yn rhannu eich data â thrydydd parti, a hynny dim ond at y diben o ddarparu gwasanaethau ymchwil i’r farchnad nad ydym ni ein hunain yn gallu eu cynnig, megis (ond heb fod yn gyfyngedig i) postio arolygon mewn swmp neu wasanaethau dadansoddi arbenigol. Mewn achosion o’r fath, bydd gennym ni gontract ar waith â’r trydydd parti sy’n diogelu eich data personol rhag defnydd neu ddatgeliad nas awdurdodir.

Efallai y byddai rhai achosion prin pan fydd yn ofynnol i ni ddatgelu eich gwybodaeth heb eich caniatâd ymlaen llaw, er enghraifft:

  • Os yw’n ofynnol i ni wneud felly gan y gyfraith, pan fo’r wybodaeth yn ddarostyngedig i ddatgeliad yn dilyn gwyslythyrau, gwarantau, gorchmynion ynadol neu lywodraethol, neu ar gyfer gofynion cyfreithiol neu reoleiddiol tebyg.
  • Os oes angen i ni wneud felly er lles eich diogelwch chi neu ddiogelwch rhywun arall.

 

Sut ydym ni’n cadw eich data’n ddiogel?

Rydym ni’n ymrwymedig i gadw eich data personol yn ddiogel ac i gymryd pob cam technegol a threfniadol rhesymol i ddiogelu data personol rhag cael ei golli, ei gamddefnyddio neu ei newid.

Dim ond cyflogeion, contractwyr neu bartneriaid awdurdodedig BMG sy’n cynnal swyddogaethau busnes awdurdodedig a gaiff ddefnyddio data neu gronfeydd data a gedwir gan BMG Research.

Rydym ni’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’n cyflogeion am ein polisïau a’n gweithdrefnau cyfrinachedd, diogelwch a phreifatrwydd, ac rydym yn pwysleisio pa mor hanfodol yw hi i gydymffurfio â hwy bob amser. Mae ein gweithdrefnau’n gyson â safonau masnachol diogelu data personol a dderbynnir yn gyffredinol, neu’n rhagori arnynt. Mae’n ofynnol i gyflogeion BMG Research arwyddo Cytundeb Cyfrinachedd, ac yn hwnnw, maent yn cytuno i gadw holl ddata personol yr ymatebwyr a’r prosiectau yn gyfrinachol. Mae cyflogeion sy’n torri’r Cytundeb Cyfrinachedd yn destun camau disgyblu, gan gynnwys terfynu cyflogaeth pan fo hynny’n briodol. Adroddir am unrhyw gyflogai, yr ystyrir ei fod/ei bod wedi torri’r gyfraith, i’r awdurdodau perthnasol.

Mae gennym ni gontractau a chytundebau ar waith â phob contractwr neu bartner sydd â hawl i weld gwybodaeth o arolygon. Fel safon ofynnol, mae’r contractau a’r cytundebau hyn yn mynnu bod y contractwyr a’r partneriaid yn cadw unrhyw wybodaeth a ddarperir gennym ni yn gyfrinachol; ni chaniateir iddynt ddefnyddio’r wybodaeth hon at unrhyw ddiben arall ac eithrio darparu’r gwasanaethau y maent yn eu cyflenwi dan gontract i BMG Research.

Ymhle y caiff eich data ei brosesu?

Caiff yr holl ddata ei brosesu o fewn yr UE ac ni throsglwyddir unrhyw ddata i wledydd y tu allan i’r UE heb eich caniatâd penodol chi.

Am faint o amser ydym ni’n cadw eich data personol?

Rydym ni’n cadw eich gwybodaeth am y cyfnod y mae ei hangen yn unig. Byddwn ni’n cadw eich data personol am gyfnod o flwyddyn o leiaf ar ôl i’r prosiect ddod i ben; ar ôl dileu’r data, ni fydd gennym unrhyw gopïau ohono. Os byddwch chi, ar unrhyw adeg, yn tynnu’n ôl eich caniatâd i ni brosesu eich data personol, byddwn ni’n dileu eich data personol ar yr adeg honno ac ni chaiff unrhyw gopïau eu cadw gan BMG Research.

Eich hawliau

Mae eich cydweithrediad mewn ymchwil i’r farchnad yn wirfoddol bob amser, ni waeth beth yw testun yr arolwg na phwy yw ein cleient.

Mae gennych chi’r hawl i ofyn i’ch data personol neu ran o gofnod eich ymatebion i’r arolwg, neu’r cofnod cyfan, gael ei ddinistrio neu ei ddileu a byddwn yn bodloni cais o’r fath. Cewch ofyn i hyn gael ei wneud yn ystod y cyfweliad ei hun, neu ar ôl hynny (gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod).

Mae gennych chi’r hawl i gael gafael ar unrhyw ddata personol sy’n ymwneud â chi a brosesir gennym ni. Cawn ofyn i chi gadarnhau pwy ydych chi, cyn rhyddhau unrhyw wybodaeth i chi.

Mewn achosion pan gynhelir arolygon dros gyfnod o amser, byddem ni’n dymuno sicrhau bod unrhyw ddata personol a gedwir gennym ni yn gywir. Felly, os bydd unrhyw wybodaeth yr ydych chi wedi’i rhannu â ni yn newid, mae gennych chi’r dewis i roi gwybod i ni ac fe fyddwn ni’n rhoi gwybod i chi bryd hynny pa un a yw’n briodol diweddaru unrhyw gofnodion sydd gennym ni ai peidio.

Os oes gennych chi unrhyw gŵyn perthnasol am y ffordd yr ydym ni’n prosesu eich data personol, mae gennych chi’r hawl i ofyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth adolygu’r mater. Mae manylion am sut i gysylltu â hwy ar gael ar eu gwefan yn www.ico.org.uk

Sut i gysylltu â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn neu os ydych yn dymuno cysylltu â ni ynghylch yr arolwg yr ydych chi wedi ei wneud gyda ni, anfonwch neges e-bost i: DataProtection@bmgresearch.co.uk

Effeithiol: : 27ain Tachwedd 2017

Caiff unrhyw newidiadau y gallwn eu gwneud i’n Hysbysiad Preifatrwydd Ymatebydd yn y dyfodol eu postio ar y dudalen hon.